شماره‌های پیشین نشریه

دو فصلنامه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی توسط دانشگاه زنجان با همکاری انجمن علمی ترویج و آموزش کشاورزی ایران تاسیس گردیده است. این مجله با یک رویکرد بین رشته­ای به دنبال انتشار یافته های علمی و پژوهشی در زمینه هایی همچون ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی، توسعه پایدار روستایی، ارتباطات و اطلاعات روستایی، نظام های بهره برداری و توسعه اجتماعات محلی می باشد. 

دوفصلنامه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی به تاریخ 96/2/2 به شماره نامه 96/110911 موفق به اخذ مجوز نشر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گردیده است. این فصلنامه در حال طی فرآیند اخذ مجوز علمی پژوهشی و در ادامه نمایه شدن در مجامع مختلف بین المللی می باشد.