اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محمدحسین شهیر

رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان دانشیار دانشگاه زنجان

shahir_mznu.ac.ir

سردبیر

دکتر اسماعیل کرمی دهکردی

ترویج کشاورزی و توسعه روستایی: نظامهای دانش و مدیریت پایدار منابع طبیعی دانشیار دانشگاه زنجان

e.karamiznu.ac.ir

مدیر اجرایی

دکتر محمد بادسار

مهندسی کشاورزی- توسعه روستایی استادیار دانشگاه زنجان

badsarznu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر سیروس سلمان زاده

جامعه شناسی روستایی و ترویج کشاورزی استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

c_salmanzadehyahoo.com

دکتر ایرج ملک محمدی

ترویج و آموزش کشاورزی استاد دانشگاه تهران

amalekut.ac.ir

دکتر سید محمود حسینی

ترویج و آموزش کشاورزی استاد دانشگاه تهران

utcan.ut.ac.ir/member/hoseini.aspx
hoseinimut.ac.ir

دکتر منصور شاه ولی

ترویج و آموزش کشاورزی استاد دانشگاه شیراز

shahvalishirazu.ac.ir

دکتر خلیل کلانتری

توسعه روستایی و برنامه ریزی منطقه ای استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

khkalanut.ac.ir

دکتر احمد خاتون آبادی

توسعه روستایی دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان

ahmad-khcc.iut.ac.ir

دکتر امیرحسین علی بیگی

ترویج و آموزش کشاورزی دانشیار دانشگاه رازی کرمانشاه

baygi1yahoo.com

دکتر غلامرضا مجردی

ترویج و آموزش کشاورزی دانشیار دانشگاه زنجان

gh.r.mojarradiznu.ac.ir

دکتر اسماعیل کرمی دهکردی

ترویج کشاورزی و توسعه روستایی: نظامهای دانش و مدیریت پایدار منابع طبیعی دانشیار دانشگاه زنجان

e.karamiznu.ac.ir

دکتر عنایت عباسی

ترویج و آموزش کشاورزی استادیار دانشگاه تربیت مدرس

enayat.abbasimodares.ac.ir

دکتر جعفر یعقوبی

ترویج و آموزش کشاورزی دانشیار دانشگاه زنجان

yaghobiznu.ac.ir

دکتر روح اله رضائی

ترویج و آموزش کشاورزی دانشیار دانشگاه زنجان

r_rezaeiznu.ac.ir

دکتر علی شمس

ترویج و آموزش کشاورزی استادیار دانشگاه زنجان

shamsznu.ac.ir

کارشناس نشریه

مهندس کبری کریمی

توسعه کشاورزی دانشگاه زنجان

k.karimiznu.ac.ir